Bạn muốn tạo nên tác động bằng video?

Hãy cùng chung tay với chúng tôi vì sứ mệnh khai thác công nghệ, nhân tài và quy mô hoạt động của YouTube để phát động và duy trì các phong trào thúc đẩy những thay đổi lớn trong xã hội.

Đạt hiệu quả cao khi kể những câu chuyện có tác động đến xã hội.

Đạt hiệu quả cao khi kể những câu chuyện có tác động đến xã hội.

Video trên YouTube có sức mạnh kết nối và thuyết phục riêng, không như bất kỳ phương tiện thông tin nào khác.

Tìm hiểu cách làm
Ủng hộ chiến dịch mới nhất của chúng tôi.

Ủng hộ chiến dịch mới nhất của chúng tôi.

YouTube bắt tay với những nhà đổi mới có tác động đến xã hội để nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động trên toàn cầu về những vấn đề xã hội cấp thiết nhất.

Tham gia

Bạn thuộc một tổ chức phi lợi nhuận?

Yêu cầu cấp tài khoản trong chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận. YouTube cung cấp những công cụ và tài nguyên đặc biệt dành cho các tổ chức phi lợi nhuận và doanh nghiệp xã hội đã đăng ký.

Bắt đầu